Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - Dienstverlening
ARTIKEL 2 - Beschikbaarheid dienstverlening
ARTIKEL 3 - Gedrag van Gebruikers
ARTIKEL 4 - Klachten over Deelnemers; misleiding
ARTIKEL 5 - Bescherming persoonsgegevens
ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid
ARTIKEL 7 - Opzegging Gebruiker
ARTIKEL 8 - Klachtenregeling
ARTIKEL 9 - Aanvullende bepalingen en wijzigingen

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Datingsite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
 • Deelnemers: de andere Gebruikers die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
 • Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Gebruiker die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 • Privacybeleid: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [zie: Privacybeleid].

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen.
 2. De Datingsite geeft geen garantie op een succesvolle date.
 3. De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Gebruiker een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Gebruikers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale leeftijd en gewenst type date. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 5. Op de Datingsite worden de volgende aanvullende eisen gesteld: - Minimale leeftijd 18 jaar
 6. De mogelijkheid van de Datingsite kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen. De website bevat geen fictieve profielen.
 9. De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

 1. De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Gebruikers zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN GEBRUIKERS

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Gebruiker bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • aanstootgevende foto's of filmpjes te plaatsen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Gebruiker handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Gebruiker opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 4. De Gebruiker accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.
 5. Datingsite behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van de Datingsite, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 1. Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Gebruikers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. De Datingsite spant zich in om Gebruikers te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacybeleid van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacybeleid.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Datingsite is tegenover Gebruikers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite.
 2. De Gebruiker is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING GEBRUIKER

Bij betaalde lidmaatschappen:

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Algemene voorwaarden. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Datingsite wijst de Gebruiker bij het aangaan van het Lidmaatschap op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
 2. Het betaalde Lidmaatschap is te allen tijde direct opzegbaar.
 3. Het betaalde Lidmaatschap kan zelf opgezegd worden via het persoonlijk menu op de Datingsite of het contactformulier op de datingsite onder vermelding van NAW/profielnaam/Lidmaatschapsnummer. De Gebruiker ontvangt op het bij de Datingsite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het betaalde Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Gebruiker te allen tijde het profiel van de Gebruiker zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 week na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Gebruiker.
 5. De Gebruiker heeft 14 dagen na het aangaan van het betaalde Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Gebruiker hiervan gebruik maakt, maar de Gebruiker heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van [maximaal 1 maand]. De Datingsite vraagt de Gebruiker nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Gebruiker hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de gebruiker toch herroept.
Bij gratis lidmaatschappen:
 1. Het gratis lidmaatschap kan worden opgezegd via het persoonlijk menu op de Datingsite of middels een verzoek via het contactformulier op de Datingsite

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

De Datingsite binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

 1. Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Gebruikers zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zondanige wijze dat deze door de Gebruiker op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Binkdate.nl is een dienst van:

4uMedia BV
Rentmeesterstraat 46B
1315 JS Almere
KvK: 58246320
BTW: NL852943921B01

Bezig met laden...